Home > Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden van Hulst Fire Consultancy te Almere zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Flevoland.

1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen waarbij Hulst Fire Consultancy betrokken is of die door Hulst Fire Consultancy zijn uitgebracht.

 2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

 3. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over zaken, materialen, leveranties gelden de betreffende bepalingen ook, voor zover mogelijk, voor de door Hulst Fire Consultancy verleende diensten.

 4. Deze voorwaarden zijn, voor zover mogelijk, ook van toepassing op de inkoop van goederen en diensten door Hulst Fire Consultancy.

2. Aanbiedingen, Opdrachten

 1. Onze aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door ons binnen 3 werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen. Kosten verbonden aan het voorberieden en uitbrengen van een offerte zullen niet aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht indien uit deze aanbiedingen een opdracht aan Hulst Fire Consultancy voortvloeit.

 2. In het geval van opdracht door afnemer zonder voorafgaande aanbieding door ons, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer wij deze binnen 8 dagen na ontvangst c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geven.

 3. Hulst Fire Consultancy erkend geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in gegevens, tekeningen etc. of adviezen, ons door of namens de afnemer verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst. De afnemer zal ons vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden, voortkomend uit bedoelde onjuistheden.

3. Auteursrechtelijke bescherming

 1. De door Hulst Fire Consultancy vervaardigde of verstrekte tekeningen, ontruimingsplannen, bedrijfsnoodplannen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, adviezen, gereedschap en dergelijke gaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke gemaakte afspraak niet in eigendom over op de opdrachtgever.

 2. Het gebruik van voornoemde gegevens, anders dan in het kader van deze overeenkomst, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hulst Fire Consultancy.

4. Ontwerpen, afbeeldingen, etc.

 1. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten en gewichten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk doch niet juridisch bindend voor Hulst Fire Consultancy.

 2. Niet buitensporige verschillen die zijn ontstaan bij het geleverde, leveren geen toerekenbare tekortkoming op van de zijde van Hulst Fire Consultancy.

5. Prijzen/kosten/meerwerk

 1. Alle prijzen en aannemingssommen gelden voor levering franco afnemer en zijn inclusief verpakkings- en verzendkosten en exclusief BTW.
  Alle prijzen zijn inclusief vrachtkosten binnen Nederland, echter exclusief kosten van expresse zendingen op verzoek van de opdrachtgever. Voor kleine orders behouden wij ons het recht voor een vergoeding te vragen voor verzend- en behandelingskosten.

 2. Wij zijn bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen op grond van een stijging van onze kosten te verhogen.

 3. Aanvang werkzaamheden na betaling van de 1e termijn factuur van de aanneemsom te hebben ontvangen van de opdrachtgever.

 4. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuur datum aan ons te worden voldaan tenzij anders is aangegeven.

 5. Over de tijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest kan Hulst Fire Consultancy over het aan hem verschuldigde bedrag rente in rekening brengen. Deze rente is 2% van de door opdrachtgever niet op tijd betaalde factuur.

6. Levering en uitvoeringstermijn

 1. De levertijd alsmede de tijd waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, worden in overleg vastgelegd.

 2. Een overeengekomen termijn is voor Hulst Fire Consultancy bindend mits dit met zoveel woorden schriftelijk is vastgelegd.

 3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouwkundige) en/of leveringen die niet tot het werk van Hulst Fire Consultancy behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat dient de opdrachtgever Hulst Fire Consultancy hiervan terstond in kennis van te stellen.

 4. Overschrijding van de door Hulst Fire Consultancy schriftelijk vastgelegde levertijd c.q. het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden, geeft de opdrachtgever geen recht op het niet, niet behoorlijk c.q. niet tijdig nakomen van enige jegens Hulst Fire Consultancy aangedane verplichtingen, noch op het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van deze overeenkomst.

7. Deskundigen/Derden

Hulst Fire Consultancy is gerechtigd derden- (deskundigen) in te schakelen indien de te verrichten werkzaamheden dit noodzakelijk maken. De kosten voor het inschakelen van deze derden- (deskundigen) komen voor rekening van de opdrachtgever.

8. Leveringswijze

Leveringen die om welke reden dan ook niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden of die in opdracht van de opdrachtgever nog niet geleverd mogen worden, worden door Hulst Fire Consultancy voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.
Indien de opdrachtgever de te leveren goederen op de mondeling of schriftelijk door Hulst Fire Consultancy aangegeven leveringsdatum niet in ontvangst neemt, dient hij zijn betalingsverplichtingen onverkort- zonder enig recht van opschorting of verrekening na te komen. Hulst Fire Consultancy heeft het recht de levering in gedeelten te laten plaatsvinden en afzonderlijk te factureren.
Niet levering van een gedeelte van een bestelling ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting het wel geleverde gedeelte te betalen.

9. Reclames

Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken daaronder begrepen verstrekte adviezen bij aangetekende brief of bij de hoofdverantwoordelijke mondeling heeft gereclameerd bij Hulst Fire Consultancy, wordt hij geacht deze zaken c.q. adviezen en dergelijke onvoorwaardelijk, ook voor wat betreft prijzen en aantallen, te hebben geaccepteerd. De zaken waarover wordt gereclameerd moeten totdat Hulst Fire Consultancy de reclames heeft onderzocht, in ongewijzigde staat van aanvoer worden gelaten. Zaken die op enigerlei wijze door de opdrachtgever zijn gebruikt, verwerkt of doorgeleverd aan derden, worden geacht door de opdrachtgever volledig te zijn geaccepteerd.

10. Overmacht

Indien de toeleverancier van Hulst Fire Consultancy door welke oorzaak ook, ondanks aanmaning van Hulst Fire Consultancy, in gebreke blijft met leveren, dan wel of niet tijdig of niet goed levert, geldt dit ten aanzien van de opdrachtgever voor Hulst Fire Consultancy als overmacht, als niet met de opdrachtgever afgesproken datum met de werkzaamheden kan worden aangevangen. Vanaf afgesproken datum geldt in ieder geval als overmacht, ongeval of ziekte van personen die op die datum werkzaamheden zijn voor Hulst Fire Consultancy (waaronder onderaannemers). Andere vormen van overmacht zijn als volgt: ijsgang, staking of enige andere bedrijfsbelemmerende collectieve acties, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten machines, storing in de levering energie, invoerbelemmering en brand.

11. Aansprakelijkheid/Verzekering

Hulst Fire Consultancy is niet aansprakelijk voor de gevolgen van niet volledige of niet deugdelijke nakoming van enige overeenkomst waarbij zij partij is noch voor enige andere schade toebrenging (ook niet voor de schade die is ontstaan wegens het afbreken van onderhandelingen) tenzij er sprake is van opzet of grove schuld Hulst Fire Consultancy. Indien Hulst Fire Consultancy aansprakelijk is en zij zich tegen de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan niet heeft verzekerd dan wel in redelijkheid niet heeft kunnen verzekeren, zal de aansprakelijkheid van Hulst Fire Consultancy te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag van de vergoeding tot betaling waarvan de opdrachtgever voor de betreffende opdracht gehouden is.
Hulst Fire Consultancy is niet aansprakelijk voor functionele ongeschiktheid van, zowel bestaande als door de opdrachtgever voorgeschreven, materialen en constructies, waarop of waarvan de door Hulst Fire Consultancy uit te voeren werkzaamheden dienen plaats te vinden. De uitsluiting van aansprakelijkheid c.q. de beperking hiervan volgens deze voorwaarden, geldt onverschillig of de schade is veroorzaakt door ondergeschikten van Hulst Fire Consultancy dan wel door niet ondergeschikten die in opdracht van Hulst Fire Consultancy werkzaamheden ter uitoefening van haar bedrijf hebben verricht.

12. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaard Hulst Fire Consultancy tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van derden, voorzover deze verband houden met niet (deugdelijke) nakoming van de opdracht door Hulst Fire Consultancy.

13. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de opdrachtgever de tegenprestatie krachtens deze overeenkomst geleverde of te leveren zaken, de tegenprestatie voor naast de levering te verrichten werkzaamheden c.q. schadevergoeding wegens tekortkoming niet heeft voldaan, blijven de door Hulst Fire Consultancy aangevoerde zaken eigendom.
Hulst Fire Consultancy blijft eigenaar van de zaken tot op het moment dat de zaken zijn verwerkt c.q. op andere wijze juridische eigendom van de opdrachtgever zijn geworden. Het is de opdrachtgever verboden om voor het tijdstip van voldoening van het door hem verschuldigde dan wel voor het moment waarop hij eigenaar is geworden van genoemde zaken, deze zaken aan derden te verpanden, in eigendom aan derden over te dragen dan wel in de feitelijke macht van derden te brengen. Bij overtreding van deze verplichting van de opdrachtgever, wordt denkoopprijs c.q. volledige opdrachtprijs ten volle ineens opeisbaar. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten wordt Hulst Fire Consultancy onherroepelijk door de opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens Hulst Fire Consultancy aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst.
Hulst Fire Consultancy is gerechtigd de door haar geleverde zaken terug te nemen of, indien deze aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen. Ingeval van schade aan nog niet betaalde materialen zullen de uitkeringen van assuradeuren aan Hulst Fire Consultancy plaatsvinden ter verzekering van hetgeen de opdrachtgever aan Hulst Fire Consultancy wegens koopsom, rente en kosten is verschuldigd.

BHV Trainingen en Ontruimingsoefeningen op locatie
Bekijken
© 2024 Hulst Fire Consultancy